Dr. Ivan Ćatović

O predavaču

Dr. Ivan Ćatović diplomirao je 2015.god. na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a  2017. god. zavšava master program iz dentalne implantologije na Universita degli Studi Guglielmo Marconi u Rimu. Specijalizaciju iz parodontologije završava 2020. god. na Stomotaloškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje se usavršava u području regenerativne parodontne kirurgije i mukogingivalnih parodontoloških tehnika. Uz specijalizaciju 2020. god. završava poslijediplomski sveučilišni studij Dentalne implantologije. Paralelno se usavršava u području DSD Digital Smile Design u Americi (New York), Brazilu (Sao Paolo) i Španjolskoj (Madrid) te 2024. god stječe titulu DSD Master. Član je odbora Hrvatskog Parodontološkog Društva (HPD). Svakodnevni klinički rad obavlja u privatnoj stomatološkoj ordinaciji u Puli fokusirajući se na minimalno invazivne, mikrokirurške parodontološke zahvate, implantologiju i koštanu regeneraciju te implantoprotetiku i funkcionalno- estetske protetske rehabilitacije cijelih čeljusti potpuno digitalnim protokolima slijedeći DSD koncept.

Predavanje

Krenimo od finalnog rješenja: Kako povezati Smile Design s interdiscipliniranom rehabilitacijom osmijeha

Danas se iznimno veliki naglasak pridaje estetici u svim područjima života. Poznati je utjecaj osmijeha na samopouzdanje, osobnu i poslovnu kvalitetu života. Uspješnost oralne rehabilitacije ne ovisi samo o zadovoljavanju biološkog i funkcionalnog aspekta, već se na prvo mjesto stavlja estetski rezultat. Najbolji način za postizanje visokoestetskih rezultata u kompleksnim interdisciplinarnim rehabilitacijama je temeljito 3D planiranje fokusirajući se na lice kao cjelinu. Kako savladati glavne izazove pri rehabilitaciji osmijeha i koliko je uistinu važan smile design? Na koji način integrirati smile design i orofacijalne principe kojima moramo vladati pri rehabilitaciji multidisciplinarnih slučajeva? Zašto je važno fokusirati se na cijelo lice pri planiranju terapije i na koji nam način moderna tehnologija pomaže u postizanju finalnog rezultata prirodnog izgleda neovisno radi li se o rehabilitaciji potpuno ozubljenih čeljusti, djelomičnim ili potpunim bezubostima?

U predavanju će se prikazati mogućnosti i značenje moderne sveobuhvatne stomatologije, koji su trendovi i koristi u svakodnevnoj praksi te zašto je potrebno primjenjivati ta načela. Kako realizirati predvidljivu, bržu i efikasniju egzekuciju rehabilitacije osmijeha korištenjem digitalnih rješenja u planiranju, kirurškoj i protetskoj fazi sa naglaskom na implantološka rješenja.